Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging is een officiële vereniging die bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders van de kinderen van de Regenboog.
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, maar er zijn zes ouders die regelmatig met de schoolleiding vergaderen. Deze zes ouders noemen we de OV. Drie ouders uit deze groep vormen het dagelijks bestuur, dit zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De oudervereniging komt gemiddeld vijf keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen door elke ouder bijgewoond worden. De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de OV.

Wat is het doel van de OV?

 1. Het bevorderen van het contact van ouders met de schoolleiding, het team, de medezeggenschapsraad en van ouders onderling.

 2. Het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en mede daardoor de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.

 3. Het (financieel) ondersteunen van het team bij activiteiten, feesten en vieringen van school.


1. Bevorderen contact
De OV bevordert het contact door:

 • Ongeveer vijf keer per jaar met de schoolleiding te vergaderen over activiteiten rondom school en andere dingen die de ouders bezig houden.

 • Het organiseren van een jaarlijkse algemene ledenvergadering en ouderborrel.

 • Aan te schuiven bij de MR vergaderingen.

 • Een klankbord te zijn voor ouders over schoolzaken.

2. Vergroten kennis en inzicht
De OV organiseert inspiratie-avonden over verschillende onderwerpen die te maken hebben met onderwijs en opvoeding. Hierdoor kunnen ouders elkaar ook op andere momenten en manieren ontmoeten en met elkaar praten over opvoeding en onderwijs.

3. Activiteiten
De OV bedenkt activiteiten voor kinderen en hun ouders binnen school. Ook helpt de OV de leerkrachten bij het organiseren van vieringen en activiteiten. Dit gebeurt financieel (deze kosten worden betaald uit de ouderbijdrage) en fysiek. Elke activiteit wordt namelijk voorbereid door in ieder geval een teamlid en OV-lid. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Naamfeestdag

 • Kerstviering

 • Carnaval

 • Paasviering

 • Koningsspelen

Bij verschillende activiteiten en vieringen wordt via Parro hulp ingeroepen van ouders.
 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de verschillende vieringen, feesten en schoolreisjes te kunnen betalen, wordt de ouders gevraagd een ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig. Wel is de OV (en dus de school) afhankelijk van deze inkomsten, dus is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de bijdrage betalen.
De penningmeester maakt samen met de OV de begroting, houdt de uitgaven in de gaten en vraagt de ouders de ouderbijdrage te betalen. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de inkomsten en uitgaven besproken.

OV- leden

 • Remco Eversen - voorzitter

 • Arjen van Beek - secretaris

 • Marina Hartel - penningmeester

 • Lucas van Amstel

 • Marjon Kokke

 • Manon Morsink

Vragen aan de OV kunnen worden gesteld door een e-mail te sturen aan ov@regenboogmalden.nl.
Ook kan contact worden opgenomen met de voorzitter via remco.malden@hotmail.com.

Klassenouders en OV

De klassenouders zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht bij activiteiten in de klas. Ook kunnen ouders die vragen hebben over de klas of school terecht bij de klassenouder.
De OV is het aanspreekpunt als de activiteiten klasoverstijgend zijn. In de praktijk betekent dat dat de OV ondersteunt bij schoolbrede activiteiten. Hierbij worden de klassenouders soms ingezet om ouders in hun klas te vragen om mee te helpen bij de organisatie.
Bij activiteiten die alleen binnen één klas georganiseerd worden, blijft de OV buiten beeld. Als er een bijdrage van het budget van de oudervereniging nodig is, dan is de OV wel betrokken.

Data vergaderingen OV

Alle vergaderingen zijn op school van 20.00-21.30u

 • 4 oktober 2021

 • 6 december 2021

 • 31 januari 2022

 • 12 april 2022

 • 13 juni 2022