Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 4 klassenouders vanuit de groepen. .
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Jossien Bouter - voorzitter
Dolly Stienissen - penningmeester
Katinka van de Pas - secretaris


 

De klassenouders van 2017-2018

Vlinders (groep 1/2) 
Libellen (groep 3/4)
Vuurvliegen (groep 5/6) 
Sprinkhanen(groep 7/8) 
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen.

MR leden

Sjoerd Postma, Simon Arts (ouders)
Karin Klomberg, Jacky Schipper (team)


Notulen afgelopen vergaderingen:

Notulen 7 november 2017
Aanwezig: Sjoerd, Simon, Karin, Judith(deels) en Jacky
 

  • Nieuws van GMR: Jacky blijft contactpersoon van de GMR. Karin is naar het jaarlijkse overleg tussen GMR en MR-voorzitters geweest. Er is een nieuw (G)MR reglement. Er verandert niet al te veel. GMR reglement heeft kleine wijziging ondergaan zodat alle scholen evenveel stemrecht hebben (onafhankelijk van grootte van de school)
  • Simon gaat MR startcursus volgen.
  • Judith:
  • Heeft MR scholing voor directeuren gehad. Heeft mooi overzicht van advies/instemmingsrecht. Ze zal dit doorsturen.
  • De school groeit. Er komen ook veel zij-instromers. Het is belangrijk te kijken of deze zij instromers passen binnen onze groepen.
  • Annelies heeft geen eigen groep, maar ondersteunt (voornamelijk) in groep 1 t/m 4.
  • Nieuwbouw: geen verandering. Wij blijven inzetten op behoud van ons gebouw met kinderopvang. Er wordt samen met de gemeente gekeken naar geld voor ondehoud. In 2018 zullen de keukentjes vernieuwd worden.
  • Het bevalt Judith goed bij de Regenboog
  • We gaan de notulen en de vergaderdata op de website van school plaatsen

Volgende vergadering: 6 februari (verplaatst naar 20 februari)