Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 5 klassenouders vanuit de groepen.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Remco Eversen - voorzitter
Marina Hartel - penningmeester
Sandy Mulder - secretaris


 

De klassenouders van 2018-2019

Vlinders (groep 1/2)              Janneke Eversen (moeder van Iris)
Libellen (groep 2/3)               Simone Egbers (moeder van Fee)
Krekels (groep 4/5)               Marina Hartel (moeder van Daan)
Vuurvliegen (groep 6/7)        Simone Boogaarts (moeder van David)
Sprinkhanen(groep 8)           Sjors van Kats (vader van Lucas)
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden

 

Simon , Karin, Jacky, Sjoerd

Ouders: Sjoerd  (Krekels) en Simon (Vlinders en Krekels)
Team: Karin (leerkracht Krekels), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)

Data komende vergaderingen:

 
14 januari 2019
25 maart 2019
15 mei 2019
24 juni 2019


Notulen afgelopen vergaderingen:


Notulen MR vergadering 24 september 2018 
Aanwezig: Simon, Sjoerd, Karin, Judith en Jacky
 
Rol oudervereniging/MR:
Er is een goed overleg geweest tussen de voorzitter van de ouderverenging (Remco) en de voorzitter van de MR (Karin). Benadrukt is de MR vergaderingen openbaar zijn en de OV altijd welkom is op onze vergadering (officieel alleen als toehoorder).
 
Audit en inspectiebezoek:
 Het was wat kort dag om de verslagen te lezen.
Het zijn beide mooie verslagen. Als team gaan we kijken naar de effectiviteit van de instructies,  met name bij taal/begrijpend lezen omdat we hier toch al mee bezig zijn.
 
Tevredenheidsonderzoek:
Door de aandachtspunten van het duurzaamheidsonderzoek van het gebouw heeft de aanpak van het onderhoud aan ons gebouw vertraging opgelopen.
TSO: er is een nieuwe coördinator die drie keer per week aanwezig is (boventallig).
Leerkrachten zijn bezig om, samen met de kinderen, regels te maken voor tijdens het overblijven.
Er zijn ouders die vragen om een continue rooster. In het verleden is gebleken dat dit problemen zou geven met de formatie. Judith gaat eerst kijken of dit nog steeds zo is.
 
Werkdrukvermindering:
 Het geld om de werkdruk te verminderen wordt besteed aan vervanging in de groepen. Op deze manier zijn er 7 ochtenden voor elke groep om aan administratie te werken. De vervanging wordt gedaan door Iris, die vorig jaar bij ons haar LIO-stage heeft gedaan.
 
Zittingsduur MR-leden:
Sjoerd gaat zijn vierde jaar als MR lid in, Simon begint aan zijn tweede jaar.
Dit betekent dat er eind dit jaar de termijn van Sjoerd om is.
 
Rondvraag:
Er is niets voor de rondvraag
 
Data volgende vergaderingen:
29 oktober (jaarplanning)
14 januari
25 maart
15 mei
24 juni
 

MR vergadering 24 april 2018
Aanwezig: Simon, Karin, Judith en Jacky

Formatie: Judith geeft uitleg over formatie. Eer zijn meerdere opties ,er kunnen vijf groepen komen. MR stemt in met het plan: een groep 12/; 2/3; 4/5; 6/7 en 8; het plan dat ook de voorkeur van het team heeft. Speelzaal zal lokaal worden.

Begroting: Ook hierbij toelichting van Judith. Het komende schooljaar zal er extra geld besteed worden aan onderhoudt en ICT. Voor de ICT geldt dat we pilotschool zijn en daarvoor ook financieel wat extra ondersteuning krijgen voor laptops. In de begroting is rekening gehouden met de licenties die hierbij horen.
De begroting wordt per dag ge-updatet. Dit maakt dat het heel inzichtelijk is.
MR heeft ingestemd met de begroting.

Nieuws van de GMR: GMR heeft ingestemd met een samenwerking met de nieuwe school die (waarschijnlijk) in de gemeente Berg en Dal  gaat komen.
Er is een nieuwe bestuursvorm waarbij er mee bevoegdheden bij de algemeen directeur zijn gekomen.
GMR heeft van verschillende MR-en de mening gehoord over het wel of niet doorbetalen bij staking. De GMR vindt niet dat er bij staking moet worden uitbetaald, wel is het belangrijk dat teruggekoppeld wordt waar het geld dan wel aan besteed wordt.