Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 4 klassenouders vanuit de groepen. .
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Jossien Bouter - voorzitter
Dolly Stienissen - penningmeester
Katinka van de Pas - secretaris


 

De klassenouders van 2017-2018

Vlinders (groep 1/2) 
Libellen (groep 3/4)
Vuurvliegen (groep 5/6) 
Sprinkhanen(groep 7/8) 
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden

 

Simon , Karin, Jacky, Sjoerd

Ouders: Sjoerd  (Krekels) en Simon (Vlinders en Krekels)
Team: Karin (leerkracht Krekels), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)

Data komende vergaderingen:

24 september 2018
29 oktober 2018
14 januari 2019
25 maart 2019
15 mei 2019
24 juni 2019

Notulen afgelopen vergaderingen:

MR vergadering 24 april 2018
Aanwezig: Simon, Karin, Judith en Jacky

Formatie: Judith geeft uitleg over formatie. Eer zijn meerdere opties ,er kunnen vijf groepen komen. MR stemt in met het plan: een groep 12/; 2/3; 4/5; 6/7 en 8; het plan dat ook de voorkeur van het team heeft. Speelzaal zal lokaal worden.

Begroting: Ook hierbij toelichting van Judith. Het komende schooljaar zal er extra geld besteed worden aan onderhoudt en ICT. Voor de ICT geldt dat we pilotschool zijn en daarvoor ook financieel wat extra ondersteuning krijgen voor laptops. In de begroting is rekening gehouden met de licenties die hierbij horen.
De begroting wordt per dag ge-updatet. Dit maakt dat het heel inzichtelijk is.
MR heeft ingestemd met de begroting.

Nieuws van de GMR: GMR heeft ingestemd met een samenwerking met de nieuwe school die (waarschijnlijk) in de gemeente Berg en Dal  gaat komen.
Er is een nieuwe bestuursvorm waarbij er mee bevoegdheden bij de algemeen directeur zijn gekomen.
GMR heeft van verschillende MR-en de mening gehoord over het wel of niet doorbetalen bij staking. De GMR vindt niet dat er bij staking moet worden uitbetaald, wel is het belangrijk dat teruggekoppeld wordt waar het geld dan wel aan besteed wordt.