Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 5 klassenouders vanuit de groepen.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Remco Eversen - voorzitter
Marina Hartel - penningmeester
Sandy Mulder - secretaris


 

De klassenouders van 2019-2020

Vlinders (groep 1/2)              
Libellen (groep 2/3)               
Krekels (groep 4)               
Vuurvliegen (groep 5/6)        
Sprinkhanen(groep 7/8)           
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden

 

Simon , Karin, Jacky, Sjoerd

Ouders: Sjoerd  (Krekels) en Simon (Vlinders en Krekels)
Team: Karin (leerkracht Krekels), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)

Data komende vergaderingen:

 

Dinsdag 17 september 2019 om 20.00 uur.  

Dinsdag 12 november 2019 om 20.00 uur 

Dinsdag 14 januari 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag  24 maart 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag  26 mei 2020 om 20.00 uur 

Donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur 

 

Notulen afgelopen vergaderingen:

Notulen MR vergadering 22 mei 2019 

Aanwezig: Sjoerd, Simon, Karin, Jacky, Judith en Remco (voorzitter oudervereniging, toehoorder)  

Notulen vorige vergadering zijn besproken en goedgekeurd. 

Continu rooster: Judith heeft met contact gehad met ouders die hebben aangeven problemen te hebben met het continu rooster komend schooljaar. Dit werd gewaardeerd. Met één ouderpaar komt nog een gesprek over hun zorgen m.b.t. hun kind. 

Het team heeft aangegeven komend schooljaar in de ochtend allemaal met de klas mee naar buiten te gaan. Tussen de middag staan er zoveel mogelijk die teamleden buiten die die dag niet voor de klas staan (denk hierbij aan congierge, Judith en teamleden met ambulante taken op die dag). Na de herfstvakantie gaan we dit evalueren. Na schooltijd houden we met het hele team pauze. 

Kangoeroeleerlingen uit de middenbouw gaan iets meer schooluren maken, dit omdat zij 's middags van 13.15 tot 15.15 uur naar de Kangoeroeklas gaan. Vanaf leerjaar 6 gaan de Kangoeroeleerlingen in de ochtend naar de Kangoeroeklas. 

Formatie: Judith geeft uitleg. We zitten ruim omdat er meer formatie is dan nodig voor vijf groepen. Hierdoor is het gelukkig mogelijk om meer uren voor IB taken in te zetten, dit is hoog nodig. Ook heeft het team er voor gekozen de gelden voor werkdrukvermindering inzetten voor extra handen voor de klas.  Daardoor hebben groep 5-6 en 7-8 een dagdeel ondersteuning voor het voeren van leergesprekken maar ook voor administratieve taken, bij de groepen 1 t/m 4 is er één dagdeel in de drie weken voor administratieve taken. Ook is er anderhalve dag per week om met kinderen individueel of in kleine groepjes te werken. 

Bezetting MR: Sjoerd stelt zich verkiesbaar! In de nieuwsbrief zal een oproep gedaan worden aan alle ouders om zich verkiesbaar te stellen. Als er meerdere kandidaten zijn zullen er begin volgend schooljaar verkiezingen gehouden worden. 

Conciërge: John gaat eind dit schooljaar met pensioen, blijft voorlopig nog wel aan Condor verbonden voor schilderwerkzaamheden. John wil pas afscheid nemen als ook dit is afgelopen.  

Judith heeft twee kandidaten voor de vacature van conciërge. Beide kandidaten zijn besproken in de vergadering. Judith, MR en team hebben dezelfde voorkeur, deze kandidaat zal worden uitgenodigd om een dag mee te komen lopen. 

Rol oudervereniging: Remco is als toehoorder bij deze vergadering maar wil ook graag overleg over dit punt.  De rol van de oudervereniging is niet altijd duidelijk. Wat hoort wel/niet bij de oudervereniging en wat hoort wel/niet bij de MR? Er zijn vaak veel vragen van ouders uit de oudervereniging  waarvan je je van sommige  kan afvragen of die daar ook thuishoren (waarbij natuurlijk belangrijk blijft dat alle vragen gesteld worden). 

Remco en Judith gaan vragen meer schiften, ze gaan bekijken waar een vraag hoort, bij Judith, bij de leerkracht of bij de MR? Op die manier kan de oudervereniging zich meer richten op taken als een hulp geven bij activiteiten, een klankbord zijn en gevraagd of ongevraagd advies geven. 

Van de GMR: Besproken is bestuursformatie plan en de rol van de GMR 

Rondvraag: geen 

Volgende vergadering: 24 juni 2019 

Notulen MR vergadering 24-06-2019 

Aanwezig: Simon, Sjoerd, Judith en Jacky 

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

Verkiezingen: Twee kandidaten, Sjoerd Postma en Hans van Brunschot. In laatste nieuwsbrief verkiezingen aankondigen, eerste nieuwsbrief voorstellen kandidaten en twee weken later stemmen. Elke ouder/verzorger een stem. Uitslag week later in de nieuwsbrief 

Formatie 2019-2020: formatie is rond, Willem en Helga hebben een contract. Ouders zijn op de hoogte gesteld van wie waar staat. Hier zijn geen reacties op gekomen. Wel ouders die graag toelichting willen op de plaatsing van hun kind in ½ of 2/3. 

Werkverdelingsplan: het is af. Door nieuwe aanstellingen (andere wtf) en oudere leerkrachten is het lastig alle taken bemand te krijgen maar het is gelukt. 

Evaluatie jaarplan en planning nieuw schooljaar: het stuk komt in de schoolgids/schoolplan. 

Vensters: Programma 'scholen op de kaart'. Je moet hier de gegevens van je school in te voeren. Als je alles invult heb je eigenlijk een schoolgids. Dit betekent dat alles wat erin komt eerst moet worden goedgekeurd door de MR. 

 
Klassenraden: Twee avonden met gezamenlijke start van een half uur, daarna in de groepen. Thema-avond vervalt dan. Oudergeleding MR is akkoord.  

GMR: Omdat er een ouder tussentijds vertrekt komt er een plaats vrij. Er hoeven geen verkiezingen gehouden te worden (omdat het tussentijds is), dus komt Ruud Zaal van de Regenboog in de GMR. 

Vergaderdata:  

Dinsdag 17 september 2019 om 20.00 uur.  

Dinsdag 12 november 2019om 20.00 uur 

Dinsdag 14 januari 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag 24 maart 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag 26 mei 2020 om 20.00 uur 

Donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur 

Rondvraag 

Simon: Hoe bevalt het protocol omtrent gedrag? Bevalt goed, het biedt houvast hoe te handelen en geeft ook houvast in gesprek naar ouders, Judith kan dat terugverwijzen naar het protocol.