Onderwijs maken we toch samen!

Oudervereniging

De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 5 klassenouders vanuit de groepen.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Remco Eversen - voorzitter
Marina Hartel - penningmeester
Sandy Mulder - secretaris


 

De klassenouders van 2019-2020

Vlinders (groep 1/2)              
Libellen (groep 2/3)               
Krekels (groep 4)               
Vuurvliegen (groep 5/6)        
Sprinkhanen(groep 7/8)           
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden

 

Simon , Karin, Jacky, Sjoerd

Ouders: Sjoerd  (Krekels) en Simon (Vlinders en Krekels)
Team: Karin (leerkracht Krekels), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)

Data komende vergaderingen:

 

 

Dinsdag 12 november 2019 om 20.00 uur verplaatst naar 26-11 21.00 uur

Dinsdag 14 januari 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag  24 maart 2020 om 20.00 uur 

Dinsdag  26 mei 2020 om 20.00 uur 

Donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur 

 

Notulen afgelopen vergaderingen:

Notulen 17 september 2019 

Aanwezig: Sjoerd, Simon, Karin, Judith en Jacky 

Toehoorder: Remco (namens de oudervereniging) 

Verkiezingen: goed verlopen, positief dat er wat te kiezen was. 

Continurooster: meeste ouders positief, sommige ouders vinden het lastiger met werk. Personeel moet wennen, geen pauze om even iets te regelen. Leerkrachten het ervaren wel het als rustiger. 

Schoolveiligheidsplan: is van stichting Condor. Judith en Esther zijn bezig met het uitvoeren ervan. Bijlagen ontbreken, dit komt waarschijnlijk omdat sommige protocollen per school worden vastgesteld. We moeten kijken wat er is op gebied van rouwverwerking. 

Aanvragen vignet gezonde school: Smaaklessen.nl pagina bestaat niet meer, site wel. Wordt er gehandhaafd? Eerst terug laten komen in team. 

Schoolgids: Minimale aanpassingen. Judith gaat het invullen in vensters. MR gaat akkoord.  

Schoolplan: Eerste verkenning MT heeft bij elkaar gezeten om kernwaarden (uit bijeenkomsten) te formuleren. Het is ruim geformuleerd zodat elke school zijn eigen kleur kan houden. Dit gaat ook met het team besproken worden. Ook wordt gekeken of de visie van het vorige schoolplan nog past voor komende schoolplan.  

 Jaarplan: Ambitieus plan, sommige dingen kunnen als leerkrachten ambulant zijn (bv. leergesprekken voeren met kinderen tijdens werkdrukvermindering, extra tijd voor Freinet). Het lijkt wat te veel, met het team gaan kijken wat dit jaar kan en wat naar schoolplan gaat (langere termijn). Gynzy kids en begrijpend lezen zonder methode kosten veel tijd. Wellicht dit tot de speerpunten zouden moeten zijn.  Bekijken in welke fase een onderdeel zit. Geen specifieke aanmerkingen van de MR, wel het advies opnieuw te kijken of dit haalbaar is. 

GMR: Eerste vergadering is geweest. Ruud Zaal zit nu ook in de GMR. Er komt misschien een vervolgcursus medezeggenschap 

Rondvraag: Geen